Svenska     English
skip to content

Kompetensområden

Företag:
• Frågor om bolagsbildning i samband med att du startar ett företag och kompanjonavtal med de övriga delägarna, medverkan vid planering och genomförande av emissionsåtgärder samt bolagsstämmor.

• Frågor rörande styrelsearbete och ansvarsfrågor.

• Biträde vid köp och försäljning av företag, t ex i samband med generationsväxling.

• Frågor rörande stiftelser, ekonomiska föreningar, ”vanliga” föreningar samt bostadsrättsföreningar.

• Vi biträder regelbundet företag och ägare i samband med taxeringsrevisioner och taxeringsprocess och vi har lång erfarenhet av försvararuppdrag vid misstanke om ekonomiskt brottslighet.

• Skydd av varumärke och andra immateriella tillgångar som tillhör företaget.

• I företagets vardagsarbete uppkommer olika avtalsfrågor med företagets kunder och leverantörer, som exempelvis avtal om köp och försäljning, agent- eller återförsäljaravtal.

• Konkurrensrättsliga frågor kan uppstå om du blir utsatt för illojal konkurrens, varumärkes- eller firmaintrång.

• I samband med nyanställningar eller då företaget av olika skäl bör eller måste friställa personal uppkommer arbetsrättsliga frågor.

• En väsentlig tillgång i ett företag är ofta hyresrätten eller dess fastighet.

• Tvister på grund av problem med kunder, leverantörer eller andra affärskontakter.

• Som företagare är man ofta ensam och det kan vara nödvändigt att diskutera olika frågor med någon som är väl insatt i företaget och regelverket. Vi fungerar som bollplank för många företagare.

Privat:
• Vid samboförhållande eller äktenskap kan du behöva upprätta samboavtal, äktenskapsförord och testamente.

• Vid dödsfall hjälper vi till med bouppteckning, boutredning samt arvskifte.

• Vid separation uppkommer ibland frågor om vårdnad och umgänge för barnen samt hur kostnaderna för barnen skall fördelas mellan föräldrarna.

• Vid separation kan det bli tvist om vem som skall ha rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden samt frågor uppkomma om fördelning av gemensamma tillgångar och skulder.

• När du köper, säljer eller bygger din bostad kan en mängd frågor av juridisk karaktär uppstå. Exempelvis kan fel upptäckas i det du köpt eller sålt. Du kan även råka i tvist med den som byggt ditt hus.

• För det fall du blir eller riskerar att bli uppsagd eller avskedad från ditt arbete kan det vara angeläget att snabbt anlita hjälp för att undersöka om de arbetsrättsliga reglerna kan hjälpa dig.

• Råkar du ut för olycka och blir skadad är det viktigt att undersöka möjligheterna till ersättning och skadestånd för din skada och inkomstförlust.

• Skulle du bli misstänkt för brott eller skadad vid brott hjälper vi dig att ta tillvara dina rättigheter.

• Vi hjälper dig med att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd.

Advokatfirman Concilium HB, Box 2253, 403 14 Göteborg, tel +46 31-339 45 00, fax +46 31-711 39 70, sc@concilium.se